Guziki

Ponowne wykorzystywanie

W związku z Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352 ze zm.), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, umożliwia się ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 343 w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • - poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
 • - udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie
 • - informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Zapewniamy możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim, ze wskazaniem tych podmiotów, jeśli są znani.

Zasady odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez nas uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje
na wniosek w przypadkach gdy:

 • - informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 • - została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub
  opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • - wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji
  określone,
 • - została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego:

 • - na adres szkoły: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 343, ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa
 • - e-mailem: sp343@edu.um.warszawa.pl
 • - faksem stanowiącym załącznik.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać :

 • - nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
 • - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres
 • - wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
 • - wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
 • - wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych
 • - wskazanie sposobu przekazania informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w Ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty

Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), z tym że:

 • - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
 • - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Do pobrania : wniosek o ponowne wykorzystywanie

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-03-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 234