Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • dzienniki zajęć
  • księga ewidencji dzieci
  • księga uczniów
  • arkusze ocen
  • księga arkuszy ocen

Podstawa prawna ww. zbiorów danych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z późn. zm.).

  • lokalna baza danych systemu informacji oświatowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

  • rejestry i ewidencje prowadzone w ramach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych i przekazywane do okręgowych komisji egzaminacyjnych

Podstawa prawna: przepisy Rozdziału 4 (ew. 5 i 6) rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.).

  • imienna ewidencja świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych

Podstawa prawna ww. ewidencji: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  • rejestr wypadków

Podstawa prawna: § 50 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.).

Archiwum szkolne:

W archiwum szkolnym przechowywane są dokumenty zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty przechowywane są od roku 1993 tj. od dnia powstania szkoły.

Wyżej wymienione rejestry, ewidencja i archiwum szkolne jest przechowywana w siedzibie Szkoły.

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Wniosek o udostępnienie danych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 884