Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Jolanta Kubalska

Dyrektor jest organem placówki upoważnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.


Wicedyrektor – Justyna Sobota


Wicedyrektor – Dorota Maciejewska


Zakres obowiązków wicedyrektora


Kompetencje:

  • kształtuje wspólnie z dyrektorem właściwe zasady współżycia i atmosferę pracy w szkole w oparciu o zasady demokracji, poszanowania;
  • współuczestniczy w planowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły;
  • opracowuje, koryguje tygodniowy plan lekcji, organizuje zastępstwa;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie wyznaczonym w przydziale obowiązków;
  • nadzoruje zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne);
  • hospituje zajęcia szkolne;
  • kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli;
  • kontroluje realizację przydziałów czynności, godzin ponadwymiarowych i zastępstw;
  • sporządza dokumentację finansową godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli;
  • organizuje plan dyżurów nauczycieli i pełni nadzór nad ich realizacją.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2018 - Edycja treści.

04-12-2017 - Edycja treści.

06-10-2017 - Edycja treści.

16-09-2016 - Edycja treści.

21-12-2015 - Edycja treści.

18-06-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-10-2013 - Edycja treści.

30-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2502